Warunki najmu samochodów

Szczegółowy regulamin wypożyczalni samochodów

Autocash Sp. z o.o.

 

 

Poniższy Regulamin został wydany przez Autocash Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 114, 53-333 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod KRS 0000270431, nip 8992592538 o kapitale zakładowym 56.000zł.

Regulamin określa warunki wynajmu samochodów osobowych i dostawczych w umowach zawartych pomiędzy

- Autocash Sp. z o.o. zwanym dalej Wynajmującym a,

- Osobą Fizyczną lub Firmą zwaną dalej Najemcą, gdzie Najemca może wskazać w umowie najmu osobę fizyczną uprawnioną do prowadzenia samochodu zwaną dalej również Użytkownikiem.

Najemca dokonuje rezerwacji samochodu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Wynajmującego: www.autocash24.pl      

Wskazane w treści formularza dane osobowe użytkownika przetwarzane będą w celu umożliwienia przyjęcie rezerwacji pojazdu dokonanej przez użytkownika. Administratorem danych użytkownika jest Autocash Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu kod 53-333, przy ul. Powstańców Śląskich 114. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Po złożeniu rezerwacji poprzez formularz klient otrzymuje kopię rezerwacji. Najpóźniej w ciągu 24 godzin od przesłania rezerwacji po zweryfikowaniu danych i dostępności pojazdu, klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji na wskazany adres e-mail.

Klient po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji jest zobowiązany do akceptacji poprzez wysłanie potwierdzającego e-maila na adres Wynajmującego.

W przypadku niemożności dostarczenia przez Wynajmującego w terminie zamówionym przez Najemcę wybranej klasy samochodu, Wynajmujący zobowiązuje się dostarczyć samochód z klasy wyższej w cenie klasy zamówionej przez Najemcę przy czym Najemca ma prawo odstąpić od umowy gdy nie zgadza się na zmianę wcześniej zamówionej klasy samochodu. 

Warunkiem przyjęcia oferty przez Wynajmującego jest:

- zaakceptowanie przez Klienta obowiązującego Regulaminu dostępnego na stronie: www.autocash24.pl

- złożenie zamówienia co najmniej 24 godziny przed planowanym czasem odbioru samochodu.

- zaakceptowania przez Klienta potwierdzonej rezerwacji.

Najemca w dniu wynajmu okazuje dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem:

- Prawo jazdy

- Dowód osobisty lub paszport

 Najemca zobowiązuje się dostosować do wymogów najmu określonych w umowie i zapłacić za usługę. Opłata za wynajem przyjmowana jest gotówką, przelewem lub kartą kredytową.

 Najemca pozostawia kaucję. Kaucja przyjmowana jest gotówką, przelewem, kartą kredytową lub pozostawienie swojego samochodu w ramach kaucji.

 Karty kredytowe obsługiwane przez nasze punkty: VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

Kaucja zablokowana na karcie kredytowej Użytkownika wskutek zawarcia przez niego umowy najmu, wygasa w terminie 14 dni od daty zakończenia wynajmu. Wynajmujący ze względów technicznych od niego niezależnych nie ma wpływu na zmianę tego okresu. W przypadku przedłużającej się blokady ponad 14 dni, Wynajmujący rekomenduje Najemcy kontakt z bankiem – wystawcą karty kredytowej na której zablokowana została kaucja.

Najemca zwróci pojazd nieuszkodzony i z kompletnym wyposażeniem, oraz dokumentami pojazdu w określonym umową czasie i miejscu.

Najemca jest zobowiązany do zwrotu samochodu w miejscu i czasie określonym umową. Opóźnienie w zwrocie pojazdu do 1 godziny jest bezpłatne.

Przedłużenie okresu wynajmu następuje tylko za zgodą Wynajmującego i zatwierdzone przez przedstawiciela Autocash.

Najemca ma obowiązek zawiadomić o przedłużeniu wynajmu co najmniej 24 godziny przed końcem wynajmu.

Samowolne przedłużenie i nie zwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od zakończenia umowy jest traktowane jako przywłaszczenie samochodu i zgłaszane na Policję.  

 Wynajmujący ma możliwość wyjazdu za granice Polski po uprzednim uzgodnieniu takiego wyjazdu i otrzymaniu pisemnej zgody.

Wynajmowanym samochodem nie wolno wyjeżdżać do Rosji, Białorusi, Mołdawii, Ukrainy, Albanii.

Najemca otrzymuje samochód czysty, zatankowany i w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń i zobowiązuje się do zwrotu w takim samym stanie.

W przypadku awarii lub konieczności dokonania serwisu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia przedstawiciela Autocash i postępowania zgodnie z jego instrukcjami. Zaniechanie tego obowiązku, lub próba naprawienia samochodu przez Najemcę może skutkować obciążeniem Najemcy kosztami naprawy o ile konieczność dokonania naprawy była możliwa do wykrycia przez przeciętnego użytkownika pojazdu.

 Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, przysługuje mu prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu. Poza powyższym nie przysługują Najemcy inne roszczenia w stosunku do Autocash spowodowane awarią.

 W przypadku unieruchomienia auta z winy Najemcy, np. wyładowanie akumulatora poprzez nie wyłączone światła lub radio, wprowadzenie auta w miękki grunt lub śnieg, awaria nie wyklucza opłat wynikających z umowy oraz ogólnych opłat związanych z dojazdem do Użytkownika.

 Najemca zobowiązuje się przestrzegać następujących zasad używania pojazdu:

- Przewozić najwyżej taka liczbę pasażerów, na jaką zarejestrowany jest pojazd

- Nie przewozić ładunków cięższych od dopuszczalnej ładowności

- Nie holować innych samochodów lub przyczep, jeżeli pojazd nie jest wyposażony w hak holowniczy

- Zabrania się prowadzenia samochodu przez kierowcę znajdującego się pod wpływem alkoholu, lub innych środków odurzających

- Nie brać udziału w wyścigach, rajdach, lub w innych zawodach sportowych, ani w treningach do nich

- Nie używać pojazdu do nauki jazdy, lub jej doskonalenia

- Nie udostępniać pojazdu innym osobom niż wymienione w umowie najmu

- W przypadku kolizji lub wypadku drogowego nie oddalać się z miejsca zdarzenia przed dopełnieniem obowiązków ubezpieczeniowych

- Kontrolować i w przypadku konieczności uzupełniać na własny koszt: olej silnikowy, płyn chłodniczy, płyn do spryskiwaczy, płyn hamulcowy, przepalone żarówki, paliwo.

- Przestrzegać zakazu palenia tytoniu w wynajmowanym pojeździe.

- Przestrzegać zakazu przewożenia zwierząt w wynajmowanym pojeździe.

- Stosowania odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie z informacją podaną przy wlewie paliwa oraz w dowodzie rejestracyjnym samochodu.

 W przypadku pisemnej zgody przedstawiciela Autocash na prowadzenie samochodu przez osobę trzecią, odpowiedzialnym za przestrzeganie warunków najmu jest Najemca.

Samochód użytkowany przez Najemcę jest ubezpieczony (OC, NNW, AC). Ubezpieczenie jest wliczone w cenę wynajmu pojazdu. W przypadku szkody z winy innego użytkownika drogi, Najemca nie odpowiada finansowo za wyrządzone szkody w pojeździe pod warunkiem dostarczenia odpowiednich dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody przez firmę ubezpieczeniową z OC sprawcy. Autocash blokuje kaucję do czasu potwierdzenia winy przez sprawcę lub wypłaty odszkodowania. W przypadku braku winowajcy lub niekompletnej dokumentacji odpowiedzialnym za szkodę jest Najemca. W przypadku szkody z własnej winy najemca odpowiada w kwocie pozostawionej kaucji w ten sposób, że następuje jej przepadek bez względu na rozmiar szkody jako udział własny najemcy w szkodzie. Udział własny najemcy w szkodzie może zostać zniesiony poprzez wykupienie opcji doubezpieczenia.

Najemca przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność materialną w przypadku awarii ogumienia nie będącej następstwem wady fabrycznej, uszkodzenia tapicerki i wnętrza, lub innych części wynajętego samochodu nie objętych żadnym ubezpieczeniem.

Gdy zaistnieje kolizja, lub wypadek drogowy w trakcie najmu, Użytkownik kierujący wynajętym pojazdem ma obowiązek powiadomić niezwłocznie przedstawiciela firmy Autocash o zaistniałej sytuacji i postępować zgodnie z instrukcjami w celu ewentualnego odholowania samochodu oraz jak najszybszego zlikwidowania szkody.

 Jeśli Użytkownik spowodował wypadek znajdując się pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, Autocash zastrzega sobie prawo do dochodzenia całkowitego odszkodowania od Najemcy za poniesione straty.

W rażących przypadkach nieprzestrzegania przez Użytkownika przepisów o ruchu drogowym lub warunków umowy, Autocash zastrzega sobie możliwość zerwania umowy i odebrania samochodu.

 Jeżeli pojazd nie jest użytkowany, musi zostać zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami i kradzieżą, używając wszystkich zamontowanych w tym celu zabezpieczeń. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca odpowiada do wysokości kaucji pod warunkiem dostarczenia do Autocash dowodu rejestracyjnego i kluczyków. Jeżeli dowód rejestracyjny i kluczyki nie zostaną dostarczone, Najemca odpowiada do równowartości skradzionego samochodu wraz ze znajdującym się w nim wyposażeniem dodatkowym wg średnich cen rynkowych.

Autocash nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe.

W przypadku wcześniejszego oddania samochodu na życzenie Najemcy ewentualna różnica w kosztach wynajmu nie będzie zwrócona, chyba że pojazd zostanie wynajęty nowemu Najemcy w dniu oddania samochodu przez dodatkowego Najemcę co nie spowoduje strat finansowych Wynajmującego.

Najemca nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy najmu na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz.827) w związku z treścią art. 38 pkt 12 w/w ustawy.

Cenny samochodów w podziale na klasy i limity kilometrów zgodne z Cennikiem zamieszczonym na stronie www.autocash24.pl

Ceny za opłaty dodatkowe:

- Wyjazd zagraniczny – 50,00zł

- Fotelik dla dziecka 9-18KG - 10,00zł/doba

- Fotelik dla dziecka 18-36KG – 10,00zł/doba

- Fotelik dla dziecka Podkładka – 10,00zł/doba

- Telefon komórkowy - 10,00zł/doba

- Nawigacja GPS – 19,00zł/doba

- CB Radio – 19,00zł/doba

- Łańcuchy Śnieżne – 10,00zł/doba

- Jeden dodatkowy kierowca - 5,00zł/doba

- Pełne ubezpieczenie + 20,00zł/doba (nie zawiera opon i szyb)

- Odbiór/Zwrot samochodu poza godzinami pracy biura (biuro czynne pn -pt 08:00 - 18:00) - 62,00zł

- Odbiór/Zwrot w dni Świąteczne i wolne od pracy - 62,00zł

- Wynajem poza biurem (podstawienie samochodu) + 37,00zł

 

Ceny za kary umowne:

- Szkoda z winy Najemcy (przy braku wykupionego doubezpieczenia – opłata w wysokości kaucji zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.autocash24.pl )

- Mycie samochodu – 20,00zł

- Czyszczenie wnętrza – 30,00zł

- Pranie tapicerki – 200,00zł

- Palenie tytoniu – 200,00zł

- Przewożenie zwierząt – 300,00zł

- Brakujące paliwo – cena spodziewanej ilości brakującego paliwa + opłata serwisowa 37zł

- Opłata dodatkowa za udostępnienie danych organom ścigania w związku z mandatami otrzymanymi przez Najemcę – 123,00zł

- Zgubienie kluczyków – 1500,00zł

- Zgubienie Dowodu Rejestracyjnego – 1000,00zł

- Zgubienie jednej lub dwóch tablic rejestracyjnych – 1000,00zł

- Samowolne przedłużenie wynajmu powyżej 2 godzin – dwukrotna stawka wynajmu za każdą nowo rozpoczętą dobę.

 

Podane ceny są cenami brutto.

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies